ទ្រីផេលីឧបករណ៍ធ្វើពីដែកក្លាដ

TRI-PLY ALL CLAD STEEL COOKWARETRI-PLY ALL CLAD COPPER COOKWARE,5PLY ALL CLAD STEEL COOKWARE, 5PLY ALL CLAD COPPER CORE COOKWARE, STAINLESS STEEL COOKWARE, FLATWARE, STAINLESS STEEL KITCHENWARE
សាកសួរឥឡូវនេះ