3అన్ని క్లాడ్ స్టీల్ను నడపండి 304 పాస్తా కుక్కర్

TRI-PLY ALL CLAD STEEL COOKWARETRI-PLY ALL CLAD COPPER COOKWARE,5PLY ALL CLAD STEEL COOKWARE, 5PLY ALL CLAD COPPER CORE COOKWARE, STAINLESS STEEL COOKWARE, FLATWARE, STAINLESS STEEL KITCHENWARE
ఇప్పుడు ప్రశ్నించండి